எம் ஊர் காரைதீவு

புறம் நான்கும் கடல் அன்னை அரவணைக்க
அகம் தனில் இயற்கை அவள் ஆதரிக்க
வங்க கடல் தனில் முத்தென மிதக்கும்
எம் பதி அது இலங்கை திருநாடு

லங்கையின் ஒளி என திகளும் தேசம்
விதகனை ஈன்ற புண்ணிய தேசம்
காரேரும் மூதூர் என பார் போற்றும்
தேசம் அது எம் ஊர் காரைதீவு

கிழக்கே நடை பயிலும் ஆழி அவளும்
மேற்கே துயிலும் வயல் அவளும்
தென்னகம் பாயும் அருவி அவளும்
வடக்கே வசிக்கும் மாந்தர்களும்
ஒருங்கே அமைந்தது எம் பதி

கற்புக்கரசி கண்ண்கியின் காவலும்
வித்தகன் விபுலனின் புகழும்
ஆனைசித்தரின் சமாதியும்
நடரஜானந்தரின் பெயரும்
அனைத்தும் உண்டு எமூரில்

ஆலயம் பல பள்ளி மற்றும்
நதிகள் பல சோலைகள் நிறைந்து
கல்வி கலை வீரம் என அனைதும்
உண்டு எம் பதியில்

பேரலை புயலையும் தாங்கி
பேரழிவுகள் பலவும் தாங்கி
வன்செயல் போரும் தாங்கி
நல்லோரை வாழ்விக்கும்
நல்லூராம் காரைதீவு
அதுவே எம் ஊர்