வீரமுனை சிந்தாயாத்திரைப் பிள்ளையார் ஆலய சங்காபிஷேக விஞ்ஞாபனம்

மட்,வீரமுனை அருள்மிகு ஸ்ரீ சிந்தாயாத்திரைப் பிள்ளையார் ஆலய சங்காபிஷேக விஞ்ஞாபனம்-2017