படி…படி…படி…:

அன்றாடம் படி ஆழ்ந்து படி இந்தமிழ் படி ஈர்க்கப் படி உன்னைப் படி ஊக்கமுறப் படி என்றென்றும் படி ஏற்றமுறப் படி ஐயமறப் படி ஒழுக்கம் படி ஓயாமல் படி ஒளவை வாக்கைப் படி அ.தே வாழ்க்கைப் படி

Read More